Sub-committee

Wakisan

Mathieaiaparanam

Chair

Ken Varatha

K

Co-Chair

Chandramohan

Kandaiah

 

Gunarajah

Thuraisingam

 

Krishnanandan

R

 

Kuruparanathan

Kanagasabai

 

Nanthakumar

Durairajah

 

Para Parthiban

P

 

Ponniah

Vivekanandan

 

Premachandra

Kanagasabapathy

 

Ramalingam

N

 

Raveendra

K

 

Sabaguru

Pathmanathan

 

Shankar

Thiru

 

Shanmuganathan

Iyyampillai

 

Sivakumaran

G

 

Sivakumaran

M

 

Thayanithy

Paranchothy

 

Sutharashan

Srinivasan

 

Sritharan

Tharma

President

Sureswaran

Sinnadurai

Secretary

Buvanendran

T

Treasurer